VOORWAARDEN

I Algemeen Parkeerder

1. Definities

Parkingware:

Beheerder/exploitant van de parkeerlocatie en zijn vertegenwoordiger(s).

Eigenaar:

Eigenaar van de parkeerlocatie, welke via Parkingshop.com is verhuurd, en zijn vertegenwoordiger(s).

Parkingshop:

Online marktplaats waar de parkeerlocatie op worden verhuurd. Parkingshop is 100% eigendom van, en wordt beheerd door, Parkingware

Parkeerlocatie:

Parkeerlocatie bij een bedrijf of instelling welke op Parkingshop wordt verhuurd.

Parkeerder:

De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeerlocatie is gebracht en/of staat geparkeerd.

Account:

Dit wat je nodig hebt om als eigenaar van de parkeerlocatie te beheren of als parkeerder om te parkeren. Toegang tot het account wordt verkregen met een persoonlijke loginnaam en een wachtwoord

Overeenkomst Eigenaar van parkeerlocatie:

De overeenkomst tussen Parkingshop en de Eigenaar waarvan de Algemene Voorwaarden Eigenaar van de parkeerlocatie onlosmakelijk deel uitmaken.

Overeenkomst Parkeerder:

De overeenkomst tussen Parkingshop en de Parkeerder waarvan de Algemene Voorwaarden Parkeerder onlosmakelijk deel uitmaken.

Parkeertransactie:

Een parkeertransactie bestaat uit de in- en uitrij datum en tijd en de verblijfstijd van de Parkeerder op een parkeerlocatie.

QR-ticket

Direct na het maken van een reservering op een parkeerlocatie ontvangt de parkeerder een email met daarin een QR-ticket. Met het QR-ticket wordt toegang verleent tot de parkeerlocatie binnen de gemaakte reserveringsperiode.

Overige diensten:

De overige diensten die Parkingshop aanbiedt zijn per parkeerlocatie verschillend en op te vragen via internet www.parkingshop.com

2. Parkeerovereenkomst

Een parkeerovereenkomst wordt schriftelijk of via het aanmaken van een account op www.parkingshop.com aangegaan. Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parkeerlocatie ter beschikking gesteld. Over de plaats kan niet worden gediscussieerd met Parkingshop of de eigenaar. Tot de verplichting van Parkingshop en de eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig, noch omvat de verplichting van Parkingshop en de eigenaar enige aansprakelijkheid. Parkeren vindt plaats op eigen risico van de parkeerder.

3. Toegang

 • De Parkeerder verschaft zich toegang tot de parkeerlocatie met behulp van het ontvangen QR ticket en/of opgegeven kenteken welke de Parkeerder heeft vermeld in zijn/haar account. Het QR-ticket is niet overdraagbaar en voertuig gebonden.
 • Het in- en uitrijden van de parkeerlocatie en parkeren van voertuigen op de parkeerlocatie locatie kan uitsluitend geschieden tijdens de in reservering aangegeven tijden. Buiten deze tijden is toegang niet mogelijk en verboden.
 • In de parkeerlocatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan maximum van 1,85 meter. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerlocatie binnen te rijden, op te rijden of daar te parkeren.
 • De parkeerplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het motorvoertuig van de parkeerder.
 • De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerlocatie te weigeren indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig explosieve of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in de situatie dat de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin van het woord. Parkingshop houdt zich het recht voor om een motorvoertuig de toegang te ontzeggen als daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.
 • De in de parkeerlocatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In en op de parkeerlocatie is ook de Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

4. Duur van de overeenkomst

 • De parkeerovereenkomst wordt niet aangegaan voor een afgesproken duur.
 • Beide partijen zijn gerechtigd de parkeerovereenkomst per direct op te zeggen.

II Betaling

1. Betaling

 • Betaling van de parkeerkosten zoals vermeld op parkingshop.com dienen, d.m.v. Parkingshop betaalprovider, te worden voldaan voor het afronden van de reservering.
 • Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Tariefwijziging

 • Parkingshop behoudt zich het recht voor om de tarieven op elk gewenst moment in alle redelijkheid te wijzigen. De tarieven worden per locatie vermeld op parkingshop.com.

III Gebruik van de parkeerlocatie

1. Regels

 • Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerlocatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 • De parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van Parkingshop en/of de eigenaar op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerlocatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
 • Het personeel van Parkingshop en/of de eigenaar is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de parkeerlocatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeerlocatie te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig verkeert kan voor het personeel van Parkingshop en/of de eigenaar een reden zijn om dit voertuig uit de parkeerlocatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Parkingshop of de eigenaar of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.
 • Het is de parkeerder niet toegestaan de parkeerlocatie zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan de parkeerlocatie kan ontstaan of het aanzien van de parkeerlocatie kan worden geschaad.

Het is de parkeerder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkingshop niet toegestaan op, in of aan de parkeerlocatie reclame-uitingen of aanduidingen in welke vorm dan ook aan te brengen.

2. Hinder/beperkingen gebruik

 • Het is verboden in of op de parkeerlocatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.
 • Het is verboden explosieve, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in of op of bij de parkeerlocatie te brengen, motorbrandstof in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.
 • Het is verboden in of op de parkeerlocatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Parkingshop of de eigenaar is verleend.
 • De parkeerder dient er zorg voor te dragen dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden/objecten c.q. medegebruikers van de parkeerlocatie.
 • De eigenaar is bevoegd in of op de parkeerlocatie werkzaamheden te (doen) verrichten ten behoeve van de parkeerlocatie, openbare diensten, bedrijven en/of derden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 • Het is de inzittenden van voertuigen, welke in de parkeerlocatie worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerlocatie te verlaten.

IV Niet-nakoming

1. Toerekenbare tekortkoming

 • Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is Parkingshop gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de parkeerder de toegang tot de parkeerlocatie te weigeren. Parkingshop alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde tekortkoming , nalatigheid of enig ander in gebreke blijven en/of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 • Indien Parkingshop genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, waaronder een procedure om de parkeerder tot ontruiming van diens voertuig uit de parkeerlocatie te dwingen, is de parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Parkingshop te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan, welke bij gerechtelijke vonnis dan zal worden aangegeven
 • Wijzigingen ter zake van deze overeenkomst, welke noodzakelijk zijn tengevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede wordt verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de parkeerder geen ontbindende voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als ware zij letterlijk in de parkeerovereenkomst opgenomen.
 • Indien de parkeerder na beëindiging of ontbinding van de parkeerovereenkomst een voertuig in de parkeerlocatie achterlaat, zal Parkingshop de parkeerder schriftelijk verzoeken het achtergelaten motorvoertuig te verwijderen. Indien de parkeerder hieraan geen gevolg geeft, zal Parkingshop het achtergelaten voertuig uit de parkeerlocatie laten verwijderen. Parkingshop zal de (gewezen) parkeerder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De kosten van verwijdering en tijdelijke opslag van het voertuig, alsmede van een eventueel statusrapport komen voor rekening van de (gewezen) parkeerder. Ingeval het adres van de parkeerder ondanks redelijke inspanning niet kan worden achterhaald kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het motorvoertuig.
 • Indien de (gewezen) parkeerder binnen 6 maanden na het laatste schriftelijke bericht het motorvoertuig niet heeft opgehaald uit de opslag, zal Parkingshop het voertuig verkopen of vernietigen (naar keuze van Parkingshop). Parkingshop is alsdan slechts gehouden aan de (gewezen) parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met de kosten van Parkingshop in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag en evt. het statusrapport van het voertuig. Indien de laatstgenoemde kosten hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de (gewezen) parkeerder al deze kosten te voldoen aan Parkingshop.

2. Niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de parkeerder niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de parkeerder onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door Parkingshop niet meer van de parkeerder kan worden verlangd.

V Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid

 • De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. Parkingshop en de eigenaar aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de parkeerder. Parkingshop en de eigenaar aanvaarden voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van de parkeerlocatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege personeel van Parkingshop en/of de eigenaar van de parkeerlocatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden c.q. de parkeerovereenkomst wordt uitgesloten. Onder parkeerder worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.
 • De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerlocatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door de parkeerder te worden vergoed nadat door Parkingshop en/of de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel V 1.4.
 • Parkingshop en de eigenaar aanvaarden voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeerlocatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens Parkingshop in de parkeerlocatie worden aangeboden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van grove schuld van Parkingshop en/of de eigenaar en/of het personeel.
 • In geval van schade aan de parkeerlocatie, de inventaris, tuin of andere voorzieningen, zal Parkingshop zich inspannen de schade van Parkingshop en/of de eigenaar op de Parkeerder of diens verzekering te verhalen.

VI Overige bepalingen

1. Verhuur/ingebruikgeving

Het is de parkeerder niet toegestaan zijn recht te verhuren c.q. aan een derde in gebruik te geven. De parkeerder mag de reservering niet aan derden overdragen.

2. Conversie

Voor zover enig beding in de tussen Parkingshop en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding. De overige bedingen uit de overeenkomst blijven ongewijzigd.

3. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden beslecht door de Rechtbank Assen.

4. Domicilie

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

Parkingware
Portugallaan 5
9403 DR Assen