VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Eigenaar van de parkeerlocatie

1. Definities

Parkingware:

Beheerder/exploitant van de parkeerlocatie en zijn vertegenwoordiger(s).

Eigenaar:

Eigenaar van de parkeerlocatie, welke via Parkingshop.com is verhuurd, en zijn vertegenwoordiger(s).

Parkingshop:

Online marktplaats waar de parkeerlocatie op worden verhuurd. Parkingshop is 100% eigendom van, en wordt beheerd door, Parkingware

Parkeerlocatie:

Parkeerlocatie bij een bedrijf of instelling welke op Parkingshop wordt verhuurd.

Parkeerder:

De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeerlocatie is gebracht en/of staat geparkeerd.

Account:

Dit wat je nodig hebt om als eigenaar van de parkeerlocatie te beheren of als parkeerder om te parkeren. Toegang tot het account wordt verkregen met een persoonlijke loginnaam en een wachtwoord

Overeenkomst Eigenaar van parkeerlocatie:

De overeenkomst tussen Parkingshop en de Eigenaar waarvan de Algemene Voorwaarden Eigenaar van de parkeerlocatie onlosmakelijk deel uitmaken.

Overeenkomst Parkeerder:

De overeenkomst tussen Parkingshop en de Parkeerder waarvan de Algemene Voorwaarden Parkeerder onlosmakelijk deel uitmaken.

Parkeertransactie:

Een parkeertransactie bestaat uit de in- en uitrij datum en tijd en de verblijfstijd van de Parkeerder op een parkeerlocatie.

QR-ticket

Direct na het maken van een reservering op een parkeerlocatie ontvangt de parkeerder een email met daarin een QR-ticket. Met het QR-ticket wordt toegang verleent tot de parkeerlocatie binnen de gemaakte reserveringsperiode.

2. Aard van de overeenkomst

 • Deze overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van Parkingshop aan de eigenaar van de parkeerlocatie en vice versa.
 • Parkingshop verhuurt de Parkeerlocatie van de eigenaar aan de Parkeerder voor de duur van het parkeertransactie. De parkeerovereenkomst komt tot stand tussen Parkingshop en de Parkeerder.
 • Ten behoeve van de verhuur worden de gegevens van de parkeerlocatie op de website van Parkingshop en eventuele aanverwante bedrijven geplaatst. Ook kan Parkingshop besluiten de informatie te vermelden in brochures of formulieren. Parkingshop hanteert vanzelfsprekend de regels der redelijkheid en billijkheid.
 • Ten behoeve van de verhuur worden de gegevens van de parkeerlocatie op de website van Parkingshop en eventuele aanverwante bedrijven geplaatst. Ook kan Parkingshop besluiten de informatie te vermelden in brochures of formulieren. Parkingshop hanteert vanzelfsprekend de regels der redelijkheid en billijkheid.

3. Toegang

 • De Parkeerder verschaft zich toegang tot de parkeerlocatie met behulp van het ontvangen QR ticket en/of opgegeven kenteken welke de Parkeerder heeft vermeld in zijn/haar account. Het QR-ticket is niet overdraagbaar en voertuig gebonden.
 • Het in- en uitrijden van de parkeerlocatie en parkeren van voertuigen op de parkeerlocatie locatie kan uitsluitend geschieden tijdens de in reservering aangegeven tijden. Buiten deze tijden is toegang niet mogelijk en verboden.
 • In de parkeerlocatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan maximum van 1,85 meter. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerlocatie binnen te rijden, op te rijden of daar te parkeren.
 • De parkeerplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het motorvoertuig van de parkeerder.
 • De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerlocatie te weigeren indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig explosieve of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in de situatie dat de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin van het woord. Parkingshop houdt zich het recht voor om een motorvoertuig de toegang te ontzeggen als daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.
 • Parkingshop en de eigenaar zijn gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerlocatie te weigeren indien Parkingshop en/of de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht.
 • De in de parkeerlocatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In en op de parkeerlocatie is ook de Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

4. Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt telkens met stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De overeenkomst is geldig tot wederopzegging door één van beide partijen. Opzegging van de overeenkomst door zowel de Eigenaar als Parkingshop kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Er dient opgezegd te worden tegen het einde van de maand. Demontage wordt kosteloos uitgevoerd door Parkingware.

5. Rechten en verplichtingen van Parkingshop

 • Op Parkingshop rust een inspanningsverplichting om zich maximaal in te zetten voor de verhuur van de parkeerlocatie teneinde een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren. Indien er ondanks de inspanningen van Parkingshop onverhoopt sprake mocht zijn van een lage bezettingsgraad van de parkeerlocatie, kan dat in geen geval leiden tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Parkingshop noch tot de verplichting de Eigenaar op enigerlei wijze financieel te compenseren.
 • Parkingshop is verantwoordelijk voor de correcte administratieve en financiële afhandeling van de parkeertransacties op de parkeerlocatie.

6. Rechten en verplichtingen van de Eigenaar.

 • De Eigenaar is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkingshop, niet gerechtigd om zijn parkeerlocatie rechtstreeks dan wel via een ander verhuurkanaal te verhuren aan derden, waaronder Parkeerders. Tot de derden worden in ieder geval gerekend Parkeerders waaraan Parkingshop eerder een parkeerlocatie heeft verhuurd.
 • De Eigenaar verplicht zich de parkeerlocatie in goede staat van onderhoud aan te bieden.

7. Betaling

 • De betaling van de inkomsten uit de parkeertransacties, zoals overeengekomen in de overeenkomst Eigenaar, wordt voldaan uiterlijk vijf dagen na ontvangst op onze rekening. Alle bedragen in de parkeerovereenkomst zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Transactiekosten van betaalproviders worden op de parkeerinkomsten in mindering gebracht.

8. Hinder/beperkingen gebruik

 • De eigenaar is bevoegd in of op de parkeerlocatie werkzaamheden te (doen) verrichten ten behoeve van de parkeerlocatie, openbare diensten, bedrijven en/of derden, zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen en/of de toegang te blokkeren. De eigenaar stelt Parkingshop van deze werkzaamheden ter informatie uiterlijk een week van te voren op de hoogte.

9. Aansprakelijkheid

 • De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. Parkingshop en de eigenaar aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de Parkeerder.
 • De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de parkeerlocatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient waar mogelijk ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door de Parkeerder te worden vergoed nadat door Parkingshop en/of de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt.
 • In geval van schade aan de toegangsinstallatie van de parkeerlocatie, zal Parkingshop zich inspannen de schade van de Eigenaar op de Parkeerder of diens verzekering te verhalen. Mocht om wat voor reden dan ook de schade niet verhaald kunnen worden, kan dit nimmer tot aansprakelijkheid van Parkingshop tot vergoeding van de schade aan de Eigenaar leiden.
 • De Eigenaar verplicht zich binnen 48 uur na het einde van het verblijf van Parkeerder eventuele schade aan Parkingshop te melden. Vervolgens verplicht de Eigenaar zich deze melding binnen 14 dagen schriftelijk in te dienen (bij voorkeur middels het standaard schadeformulier van de verzekering) inclusief een gespecificeerd, van bewijsstukken en facturen voorzien schadeoverzicht. Indien mogelijk het schadeformulier door de Parkeerder voor akkoord laten ondertekenen. Na ontvangst van de schriftelijke melding zal Parkingshop, waar nodig en dit ter beoordeling van Parkingshop, een expert inschakelen.
 • De Eigenaar dient de parkeerlocatie zelf te verzekeren tegen de meest voor de hand liggende gevaren (brand, inbraak etc.). Parkingshop is nimmer aansprakelijk voor de door Eigenaar geleden schade waartegen de Eigenaar zich in alle redelijkheid had kunnen verzekeren.

10. Overige bepalingen

10.1. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden beslecht door de Rechtbank Assen.

10.2. Domicilie

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

Parkingware
Portugallaan 5
9403 DR Assen